Deklaracja dostępności

Stołeczne Biuro Turystyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stołecznego Biura Turystyki.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część elementów nietekstowych (zdjęć, linków graficznych, przycisków, ikon) nie posiada alternatywnych opisów tekstowych
– filmy i animacje nie są wyposażone w audiodeskrypcję lub alternatywę w formie opisu tekstowego
– kontrast niektórych elementów graficznych może nie być na wymaganym poziomie.

Wymienione niżej niezgodności są rezultatem zastosowania na stronie gotowych, ekonomicznych rozwiązań technicznych, które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Zwadziszewska,
portal@go2warsaw.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 699 53 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stołeczne Biuro Turystyki powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stołeczne Biuro Turystyki niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Stołeczne Biuro Turystyki może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stołeczne Biuro Turystyki odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Stołeczne Biuro Turystki znajduje się w budynku Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1, 00-901 Warszawa, na X piętrze.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Marszałkowskiej i od ulicy Emilii Plater przez tak zwany dziedziniec wewnętrzny. Zalecamy skorzystanie z wejścia głównego to jest od strony ulicy Marszałkowskiej.

Do wejścia prowadzą schody. Z lewej strony schodów, za pomnikiem Mickiewicza znajduje się winda, której drzwi otwierają się automatycznie, po przyciśnięciu przycisku na panelu wezwań. Platforma posiada udźwig 600 kg. Powierzchnia podłogi kabiny wynosi 108×138 centymetrów. Kabina wyposażona jest także w informację głosową i oznaczenia dla osób niedowidzących.

Po wejściu do budynku, na prawo i na lewo znajdują się schody prowadzące do hol windowego. Przy schodach z lewej strony zainstalowana jest platforma schodowa dla osób poruszających się na wózkach. Podest platformy schodowej ma wymiary 120x 100 cm. Na ścianie platformy zamontowano składane krzesełko o udźwigu 300 kg. Tor jezdny platformy dodatkowo może służyć jako poręcz dla pieszych.

Platforma uruchamiana jest na życzenie przez strażników dyżurujących w holu głównym.

(Do holu windowego można się dostać także bezpośrednio, z poziomu ulicy, od strony ulicy Emilii Plater. W tym przypadku proszę kierować się do bramy znajdującej się pomiędzy punktem Warszawskiej Informacji Turystycznej a Salą Kongresową. Następnie na lewo przez dziedziniec
wewnętrzny do bramy wewnętrznej, a po jej minięciu do drzwi znajdujących się po prawej stronie . W przypadku problemów z odnalezieniem drogi należy zwrócić się do wartownika dyżurującego przy bramie.)

W holu windowym należy wybrać windy z numerami 9, 10, 11, 12 znajdujące się naprzeciwko schodów, a następnie z panelu dyspozycji wybrać piętro X.

Sekretariat biura mieści się w pokoju z numerem 1051 zlokalizowanym naprzeciwko wyjścia z windy.

Korytarze w budynku są szerokie i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej i lewej stronie schodów prowadzących do holu windowego.

Do budynku i biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku ani w biurze nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nikt nie posługuje się językiem migowym.

Przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki znajduje się płatny parking. Parking przy PKiN dysponuje kasą przystosowaną do wnoszenia opłat za bilety parkingowe przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Kasa znajduje się przy Teatrze „Studio” i jest specjalnie oznakowana. Pozostałe automatyczne kasy parkingu wyposażone zostały w dodatkowy przycisk na wysokości odpowiedniej dla osoby na wózku, przy pomocy którego może ona przywołać parkingowego. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego PKiN poczynając od bileterek na wjeździe, poprzez kasy automatyczne, aż do rogatek wyjazdowych – mają przyciski interkomu służące do natychmiastowego porozumiewania się z obsługą parkingu. Parkingowi są przygotowani do udzielenia pomocy przy korzystaniu z parkingu i urządzeń. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą także wnosić opłaty podjeżdżając do punktu Obsługi Technicznej przy wyjedzie na ul. Marszałkowską z pominięciem kas automatycznych. Serwis parkingu czynny jest przez 24 godziny. Na parkingu najbliżej wejść do obiektu są wydzielone i odpowiednio oznakowane miejsca dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji o dostosowaniu poszczególnych elementów można uzyskać pod adresem:
http://www.niepelnosprawnik.pl/3ZGxdV9b14X?q=pa%C5%82ac+kultury+i+nauki#s1

zobacz także
[contact-form-7 id="3956" title="Formularz Kontaktowy"]
x
logo facebook